service

Service Engineer

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้บริการแก่ลูกค้า ด้านการติดตั้ง การประกอบพร้อมทดสอบความพร้อมของการใชังานของเครื่องต่างๆ ให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นและการแก้ไข ปัญหาท…