staff

Engineer Staff / QA/QC Engineer / Maintenance Engineer

Engineer Staff 1 อัตรา 1.วางแผน ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และควบคุมการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมตามแผนงานจนจบกระบวนการ 2.จัดทำ ปรับปรุง…