support

ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Motor Control

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1. ดูแลธุรกิจของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า 2. Support ทางด้าน Technical and Marketing ให้กับ Sales Engineer 3. วางแผนขับเคลื่อนธุรก…

ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Process วัด-คุม

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1. ดูแลธุรกิจของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า 2. Support ทางด้าน Technical and Marketing ให้กับ Sales Engineer 3. วางแผนขับเคลื่อนธุรก…