Klik hier voor meer Informatie

Werkgever: Kadaster
Adres: Apeldoorn, Gelderland, 7334 DP
Regio: Apeldoorn
Plaats: Beekbergen
Postcode: 7334DP
Land: NL
 
De functie

De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek

De aanvraag bestaat uit het managen van 3 projecten te weten;

 • het begeleiden van de inrichting van de Kadaster Service Hub (KSH)
 • het migreren van het platform genaamd PLP naar een nieuwe omgeving
 • het omzetten, uitfaseren, migeren van de Non PLP diensten

Door de leverancier wordt momenteel een ontwerp gemaakt inclusief migratieaanpak van de verbetering van onze huidige infrastructuur. Het project wordt volledig door deze leverancier uitgevoerd, maar voor het begeleiden van deze implementatie dient er intern Kadaster een projectorganisatie te komen. Dat is de taak voor de projectmanager.

Onze huidige leverancier beheert momenteel het PLP-platform van Kadaster. Dit platform dient naar een meer toekomst gerichte omgeving gemigreerd te worden. Het project bestaat uit het bepalen van de best passende doelarchitectuur en de migratie er naar toe. Daarvoor dient eerst een Business Case opgesteld te worden inclusief besluitvorming om vervolgens de uitvoering te begeleiden.

Er zijn nog diverse legacy systemen binnen het Kadaster, genaamd de non-PLP omgeving. Van deze legacy systemen dienen de functionaliteiten achterhaald te worden om vervolgens samen met de architecten per functionaliteit een aanpak te kiezen (migreren, alternatief zoeken, uitfaseren, etc.)

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een projectmanager zijn:

 • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast.
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is.
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren.
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues.
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan).
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realis
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

Specifieke taken voor de opdrachten:

 • Het opzetten van een interne Kadaster projectorganisatie voor het begeleiden van de implementatie van de Kadaster Service Hub.
 • Het begeleiden van het opstellen van de BCS t.b.v. de migratie van PLP en non PLP diensten en vervolgens de uitvoering van de BCS.

36-40 uur – 1 fte – 9 maanden

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager;
 • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement;
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
 • Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond;
 • Kennis van migreren van infrastructuren;
 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) van een door u geleid project waaruit blijkt dat u ervaring heeft met 1 of meerdere migratieprojecten van infrastructuren gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Bedrijfsprofiel

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Trefwoorden:

,